Gratis frakt!

Du har ingen varer i handlekurven.

Du har ingen produkter å sammenligne.

Impregnering og vask

Seilmakerens Kalesjeimpregnering

Seilmakerens Kalesjeimpregnering

Bli den første som omtaler dette produktet

kr 169,00

På lager

Seilmakerens Kalesjeimpregnering er en silikonbasert impregnering, som vi også anbefaler til bruk på våre populære telt og lavvoer.

Beskrivelse

Detaljer

Seilmakerens Kalesjeimpregnering er beregnet for båtkalesjer, men er også glimrende til impregnering av tykkduks-telt/lavvo.

 

Impregneringen leveres i litersflasker; Til et Reisatelt går det normalt ca. 3 flasker. Til en båtkalesje bør en påregne at det går en liter.

 

Teltet bør, avhengig av bruk, vaskes og impregneres årlig.
- Impregneringen påføres best med malingsrulle på et rent, nyvasket telt.
- Teltet bør være fuktig når impregneringen påføres.
- Vær ekstra grundig på og rundt sømmer.
- Tørkes før bruk eller før det pakkes bort.
- Båtkalesjer bør rengjøres årlig, og en bør samtidig gå over sømmene for eventuell ettersying.
- Etter rengjøring impregnerer man enkelt med å påføre impregneringen med en svamp eller lignende. 

Teknisk info

Tilleggsinformasjon

Teknisk info

- Leveres i litersflasker.

 

HMS-DATABLAD KALESJEIMPREGNERING IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA
Handelsnavn: Kalesjeimpregnering
Varenr: HØ37
Intern nr: HØ37
Leverandør: Arvid Thoresen Ollebukta 3100 Tønsberg. Telefon: 33 31 28 79
Produsent: Kjemi-Service as. A Unitor Group Company PB 49. 3140 Borgheim. Norway Telefon: +47 33 35 15 00 Fax: +47 33 35 14 40

 

Opplysninger om kjemisk sammensetting: 
Ingediensnavn CAS-nr.
Innhold Symbol R-Setn Polydmetylsiloxan 1-5% - Lavtkokende hydrogenbehandlet nafta 64742-48-9 60-100% Xn 65

 

Viktigste faremomenter:
Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. 
Førstehjelpstiltak generelt: Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft.
Innånding: Flytt straks den eksponerte til frisk luft.
I lette tilfeller av illebefinnende: Hold pasienten under oppsyn og kontakt eventuelt lege.
I alvorligere tilfeller: Bevisstløse legges i stabilt sideleie og holdes varme. Lege tilkalles.
Svelging: FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. Gi vann eller melk, helst med aktivt kull.
Hud: Vask straks huden med såpe og vann. Ta av forurensede klær.
Øyne: Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

 


TILTAK VED BRANNSLUKING:
Brannslukningsmidler: Pulver, skum eller C02. Tørrkjemikalier, sand, dolomitt e.l.
Brannbekjempelse: Bruk vann for å kjøle beholdere og spre damper.
Faremomenter ved brann: Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder.
TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP:
Opprenskingsmetoder: Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere.
Forhindre utslipp av større mengder til avløp.

 

 
SIKKER HÅNDTERING OG OPPBEVARING:
Forholdsregler ved bruk: Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensingen er over akseptabelt nivå
Forholdsregler ved lagring: Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere.
EKSPONERINGKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn CAS nr. STD Gj.snitt 8t.eksp.Takverdi Lavt kokende hydrogenbehandlet nafta 64742-48-9 g/m3 Ventilasjon: Sørg for god ventilasjon
Åndedrettsvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Gassfilter A (organiske stoffer, brunt).
Arbeidshansker: Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt.
Øyevern: Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.
Verneklær: Bruk hensiktsmessige verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikalie.
Hygieniske rutiner: Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

 

FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER:
Form/konsistens Lettflytende. Væske.
Farge Vannklar
Lukt Mild (eller svak). Hydrokarbon.
Kokepunkt (°C, Intervall) 187 – 211
Trykk: 760mml-lg Smelte/frysepunkt (°C, Intervall) -55
Tetthet/egenvekt (g/ml) 0,79 Temperatur (°C):20
Flammepunkt (°C) 66 Metode: P/M-Pensky-Martens. Selvantennelsestemp. (°C) 225
Eksplosjonsgrense, nedre (%) 0.60 Eksplosjonsgrense, øvre (%) 8
Stabilitet og reaktivitet Stabilitet Normalt stabil.

 

Opplysninger om Helsefare Helsefareinformasjon HELSEFARE GENERELT.
I industrien representerer innånding den største faren.
INNÅNDING. Løsemiddeldampene er skadelige og gir hodepine, kvalme og beruselse. Langvarig eller gjentatt påvirkning kan gi varige skader.
HUDKONTAKT. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelser og eksem.
ØYEKONTAKT: irriterende på øyne og slimhinner.
SVELGING; aspirasjon av produktet til lungene kan medføre kjemisk lungebetennelse og krever øyeblikkelig legebehandling. Opplysninger om Miljøfare LC 50, 96 t, FISK, mg/l >1000 (akuttgiftighet gitt for hydrokarbonløsemiddelet) EC 50, 48 t, DAPHINA, mg/l >1000 IC 50, 72 t, ALGER, mg/l >1000 Miljøfareopplysninger
Dette produktet regnes ikke å utgjøre noen nevneverdig miljøbelastning pga. sammensetning og bruksområdet.
FJERNING AV RESTER OG AVFALL Behandlingsmetoder Lever større mengder til destruksjonsanlegg. Små mengder kan destrueres ved forbrenning. Bekreft avfallsdisponering med kommuneingeniør/miljøsjef/SFT og lokale forskrifter.
OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Veitransport ADR-klasse Ikke farlig gods ifølge ADR Jernbanetransport RID-klasse N/A Sjøtransport IMDG-klasse N/A Flytransport ICAO-klasse N/A Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymboler Risikosetninger R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. R-20 Farlig ved innånding. Sikkerhetssetninger S-62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. S-24 Unngå hudkontakt. S-38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S-210 Bruk trykkluft- eller friskluftsmaske i trange rom. S-42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. S-2

Oppbevares utilgjengelig for barn. YL-tall, m3/l 850.00 YL-gruppe 3 Referanseliste Norsk stoffliste( Statens forurensningstilsyn. Direktoratet for arbeidstilsynet. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Oljedirektoratet). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet. Best. Nr.361).

Tagger

Produkttagger

  • No tags connected to product

Bruk mellomrom for å skille tagger. Omgi setninger med apostrof (').

Produktomtaler

  1. Bli den første som omtaler dette produktet

SKRIV EN PRODUKTANMELDELSE

Skriv din egen omtale

Du omtaler nå: Seilmakerens Kalesjeimpregnering

Hvordan vurderer du dette produktet? *

  1 stjerne 2 stjerner 3 stjerner 4 stjerner 5 stjerner
Quality
Price
Value

Relaterte produkter